• Bizi Takip Edin:

Gizlilik Politikası


VİTALEN VAKFI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kurulduğu günden beri ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını sürdürülebilir yöntemlerle gidermeyi amaçlayan Vitalen Vakfı; ihtiyaç sahiplerinin, bağışçıların ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına ve gizliliğine önem vermektedir. Bu kapsamda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca veri sorumlusu olarak, işbu Gizlilik Politikasıyla kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirmektedir.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Anlama Gelir?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

İlgili Kişinin İşlenen Kişisel Verileri Nelerdir? 

Vitalen Vakfı web sitesi ve mobil uygulamasında, çerezleri kullanarak ilgili kişinin kişisel verilerini işlemektedir. Bu çerezler vasıtasıyla yalnızca IP adresi ve giriş çıkış kişisel verileri işlenmektedir. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Vitalen Vakfı Çerez Politikası incelenebilir. 

Kişisel Verileri Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi 
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi 
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi 
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi 
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Bağış-burs işlemlerinin yürütülmesi,
 • Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi.

Kişisel Verilerin Aktarılma Durumu 

Vitalen Vakfı, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir:

 • İştirakler,
 • Faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kamu kurumu veya kuruluşları ve bunların belirlediği kişiler.

Web sitesi ve mobil uygulamamız ziyaretçilerinin kişisel verileri yurtdışı alıcı gruplarıyla paylaşılmamaktadır.

 İlgili Kişi Hakları Nelerdir?

Vitalen Vakfı tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Vitalen Vakfı; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapabilir.

Mobil Uygulama Mağazalarımız : 
Google Play Store
App Store