• Bizi Takip Edin:

KVKK Aydınlatma Metni


VİTALEN vakfı

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

web site AYDINLATMA METNİ

Sayın Website Kullanıcısı,

Vitalen Vakfı, kurulduğu ilk günden beri ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını sürdürülebilir yöntemlerle giderme amacıyla faaliyet göstermektedir. Veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Vitalen Vakfı, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 

Vitalen Vakfı, web sitesi aracılığıyla topladığı kişisel verileri, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Vitalen Vakfı Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

WEBSİTE ZİYARETİ: Vitalen Vakfı, web sitesi kullanıcılarının İşlem Güvenliği (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Cihaz Bilgileri, Çerez) verilerini, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine istinaden Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi Sağlanması, Burs ve Bağış Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

İLETİŞİM FORMU: Web sitesi kullanıcılarının iletişim formu aracılığıyla Kimlik(Ad, Soyad) ve İletişim(Telefon Numarası, E-posta Adresi) verileri ilgili kişinin açık rızasına dayanılarak iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

ÜYELİK: Vitalen Vakfı, web sitesine üye olan kullanıcıların Kimlik(Ad ve Soyad), İletişim(Telefon numarası, E-posta adresi), İşlem Güvenliği(Şifre Bilgileri) verileri, Bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla işlenmektedir. Ayrıca, üye olan kullanıcıların açık rıza beyanına istinaden İletişim(Telefon numarası, E-posta adresi) verileri, bilgilendirme mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Vitalen Vakfı, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri; faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler, hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler ile paylaşılabilir. Vitalen Vakfı, 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak işlediği Web Sitesi Kullanıcılarının kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Vitalen Vakfı tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Vitalen Vakfı sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile 1147. cadde 12/17 Yenimahalle Ankara Macunköy Trafo Merkezi Karşısı, 06370 Yenimahalle/Ankara adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca  [email protected] e-posta adresi veya (0312) 385 99 55 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusunu müteakip Vitalen Vakfı 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Vitalen Vakfı’ın; CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.

Vitalen Vakfı; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

SONUÇ

Vitalen Vakfı tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Vitalen Vakfı tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

Vitalen Vakfı, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.