• Bizi Takip Edin:

Vakıf Kuruluş Senedi


VAKIF SENEDİ

VAKIF:

Madde 1-Vakfın adı “VİTALEN” Vakfı'dır. Kurucusu VİTALEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’ dir.

İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2-Vakfın merkezi Ankara İli, Altındağ ilçesinde olup, Hacettepe mah. taşevler sok. No:5 ' dir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3-

Milli Eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak, Türkiye’de ve Dünya’da çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin uygulanmasına ve Türk toplumuna yararlı yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Eğitim Kurumlarında okuyan/okuyacak maddi olanaklardan yoksun tüm Türk ve Yabancı Ülke Vatandaşı çocuklarına ilk, orta ve yükseköğrenim bölümlerinde öğrenim gören yahut yükseköğrenimini sürdürmek isteyen başarılı öğrencilere yurt içinde ve/veya yurtdışında karşılıklı ya da karşılıksız burs vermek, nakdi ve ayni yardımlar yapmak, ulaşım, barınma, beslenme ve diğer öğrenim ihtiyaçlarını sağlamak, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek. Yurt içinde veya yurtdışında Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel etkinliklerde bulunmak ve projeler üretmek; travmatik olaylara maruz kalmış bireyleri rehabilite etmek ve topluma kazandırmak; bireylere eğitim ve öğretim olanakları sağlamak; bireylerin çok yönlü gelişimine katkıda bulunmak; eğitim öğretim kurumları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açmak; ülkemizin ve insanlığın eğitim, kültür ve sosyal bilinç düzeyini geliştirmek; amatör sporu desteklemek; bireylere ihtiyaçları doğrultusunda her türlü burs vermek, kişi ve kurumlara her türlü nakdi ve ayni yardımlar ile bağışlar yapmak. Barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılamak bu ihtiyaçları karşılamak için yasal mevzuat çerçevesinde gerekli izinleri alarak yardım kampanyaları yapmak, tanzim satış noktaları oluşturmak, aş evleri kurmak; vakfa gelir sağlamak için her türlü ekonomik faaliyette bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4-

 1. 1. Yurtiçinde veya yurt dışında, T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu olup olmadığına bakılmaksızın tüm yaş gruplarına yönelik olarak sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel ve ekonomik etkinliklerde bulunmak, projeler üretmek ve bu projeleri uygulamak amacıyla her türlü faaliyette bulunmak,
 2. Vakıf amaçları doğrultusunda yurtiçi veya yurt dışında her türlü araştırmaları yapmak veya yaptırmak; seminer, sempozyum, kongre, toplantı, konser, tiyatro, balo, sergi, kurs, yarışma, fuar ve benzeri her türlü organizasyonları düzenlemek ve düzenlettirmek; eğitim vermek veya verdirmek; gerektiğinde yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak; ulusal veya uluslararası, süreli/süresiz yayınlar çıkarmak,
 3. Bireylerin eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek ve vakfın diğer amaçları doğrultusunda, yurtiçi veya yurt dışında uygun görülecek yerlerde herhangi bir kar amacı gütmeksizin vakıf, vakıf şubesi, dernek, üniversite, okul, kreş, kütüphane, öğrenci yurdu, spor salonu, laboratuvar; bireylerin sağlık sorunlarını gidermek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile uygun görülecek yerlerde sağlık merkezi, hastane yapmak, yaptırmak, veya işletmek, katarakt ve diğer ameliyatları yaptırmak finanse etmek,
 4. Sosyoekonomik şartlar, aile içi şiddet, her türlü psikolojik veya fiziksel şiddet, savaş, olağanüstü hal, doğal afet vb. travmatik olaylara maruz kalmış başta çocuklar olmak üzere tüm bireylerin; rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanarak kendilerini ifade etmeleri için onlara güvenli bir ortam sağlamak; bu konu ile ilgili sağlık merkezi, psikiyatri kliniği, rehabilitasyon merkezi, hastane yapmak veya yaptırmak, her türlü rehabilitasyon hizmeti vermek,
 5. Vakfın amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak, eğitmen, terapist ve üst düzey uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve desteklemek için yurtiçi veya yurt dışında teknik meslek lisesi, meslek yüksek okulu, üniversitelerde lisans, lisans üstü, doktora ve ihtisas seviyelerinde staj, burs, ayni ve nakdi yardım ve benzeri diğer eğitim ve öğretim olanakları vermek veya verilmesini sağlamak; yürütülecek projeleri özendirmek ve desteklemek;
 6. Amaç ve faaliyet konularına ilişkin olarak eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere ve özellikle bireylerin iletişim, sosyalizasyon, günlük yaşam becerileri gibi çok yönlü gelişimini sağlamak, zihinsel becerilerini, yaratıcılığını, yeteneklerini ve bilgisini artırmak için enstitüler, etüt ve araştırma merkezleri, kurslar ve sair teşkilatlar kurmak, mevcutlarla işbirliği yapmak, bu organlarda çağdaş yöntem ve tekniklerin kullanılmasını sağlamak, Türk ve yabancı uzman temin etmek ve çalıştırmak,
 7. Vakfın amaçları doğrultusunda çalışan, hizmet ve faaliyette bulunan, ulusal ve gerektiğinde yasal izin alınarak uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek, akademi, fakülte ve diğer bilim ve teknoloji kurumları ile özel şahıslarla vakıf amaçlarına uygun olarak gereken her türlü hukuki işlemi gerçekleştirmek, işbirliğine girmek, ortaklıklar kurmak, çalışmalar yapmak veya yaptırtmak;
 8. Kazanç amacı gütmeyen yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açmak,
 9. Vakıf amacını gerçekleştirmeye yönelik gelir elde etmek amacıyla her türlü ticari, sınai, kültürel ve zirai faaliyette bulunmak. İşletmeler kurmak, kurulu bulananları satın almak veya ortak olmak. Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli tesisleri inşa etmek, kurmak, kiralamak, işletmek, menkul veya gayrimenkuller almak veya bu maksatla kurulmuş tesisler ve işletmelerle işbirliğine girmek; eğitim ve öğretimin gerekli kıldığı teknolojiyi sağlayarak geliştirilmesi için her türlü teşebbüslerde bulunmak,
 10. Öğrenimini tamamlamış ya da öğrenimine devam eden Türk ve Yabancı Ülke Vatandaşı bireylere, öğrencilere yurt içinde veya yurt dışında eğitim, burs ve istihdam olanakları sağlamak,
 11. Kültür ve sanat dallarının gelişmesi, yurt içinde ve/veya yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak,
 12. Ülkenin eğitim, kültür ve sosyal bilinç düzeyini geliştirmek amacı ile çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel/kamu kurumlarına yardımcı olmak,
 13. Bireylerin sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılayacak ve Vakfa gelir sağlayacak her türlü sosyal, ekonomik ve kültürel etkinlikte bulunmak,
 14. Amatör sporla uğraşan bireyler yararına spor tesisleri kurmak, gerektiğinde ilgili spor faaliyetleri ile ilgili eğitim ve seminerler düzenlemek,
 15. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak,
 16. Yurt içinde ve/veya yurt dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan bireylere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan bireylere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak,
 17. Genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda bulunmaktır.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için:

Taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa,  üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI: Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa nakdi olarak tahsis edilmiş olan “1.000.000,00(BİRMİLYON)”TL'dir.Vakıf, işbu kuruluş malvarlığını mevzuata uygun olarak bağışlarla ve bunun ışında her türlü sınai, ticari ve hukuki olanaklar ve bağışlarla artırır ve malvarlığının değerini koruyucu tedbirler alır.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakfın organları: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetmendir.

MÜTEVELLİ HEYETİ

- Vakfın ilk mütevelli heyeti, kuruluş tarihi itibariyle oluşan ve bu maddenin sonunda adları geçen “3” kişiden oluşur.

Mütevelli Heyeti üyeleri ölüm, istifa, hastalık gibi sebeplerle bu görevlerini yerine getiremez hâle geldiklerinde Yönetim Kurulu yapılacak ilk Mütevelli Heyeti Toplantısı’na kadar geçerli olmak üzere boşalan Mütevelli Heyeti üyeliğine geçici Mütevelli Heyeti Üyesini atar. Yapılacak ilk Mütevelli Heyeti Toplantısı’nda geçici olarak atanan bu üyenin asıl Mütevelli Heyeti Üyesi olarak devamına karar verilebileceği gibi, Mütevelli Heyeti tarafından yeni bir Mütevelli Heyeti Üyesi de seçilebilir.

Mütevelli Heyeti Üyelerinin üyelikleri; yazılı olarak sundukları mazeretin Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği durumlar hariç olmak üzere, mazeretsiz olarak en fazla üç toplantıya katılmamaları veya Mütevelli Heyeti Üye sayısının çokluğu talebi halinde Mütevelli Heyeti Kararı ile sona erer ve yerlerine Mütevelli Heyetince seçim yapılır.

Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda veya tüm Mütevelli Heyeti Üyelerinin hazır bulunması kaydıyla çağrısız olarak her yıl Nisan ayında olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Mütevelli Heyeti Başkanının veya Vakıf Onursal Başkanının çağrısı ya da Mütevelli Heyeti üyelerinin dörtte birinin yahut Yönetim Kurulunun talebiyle olağanüstü toplantı da yapılabilir. Mütevelli Heyeti Başkanı, yapılacak ilk toplantıda Mütevelli Heyetince seçilir. Toplantıda ayrıca, bir Başkan Vekili ve bir Kâtip Üye de seçilir. Başkan, Başkan Vekili ve Kâtip Üyenin görev süresi iki yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilir. Başkan’ın yokluğunda görevlerini Başkan Yardımcısı yürütür. O da bulunmadığı hallerde Mütevelli Heyeti kendi içinden bir başkan seçer.

Mütevelli Heyeti toplantısının çağrı üzerine yapılması halinde toplantı çağrısı; toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemini içerek şekilde, toplantı gününden en az yedi gün önce imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli Heyetinin toplantı yeter sayısı çoğunluk sağlanmasıyla; karar yeter sayısı ise oy çokluğu iledir. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamazsa 7 gün sonra aynı gün, aynı saat ve aynı yerde ikinci toplantı katılanlarla yapılır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Toplantıya katılamayacak mütevelli üyesi bir başka üyeye vekalet verebilir.

Mütevelli Heyeti üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan veya süresi dolan üyeliğe bu maddede belirtilen usule göre üye seçilir. Yeniden seçilen üye selefinin kalan süresini tamamlar.

Mütevelli Heyeti Üyeleri;Kaan UZUNOĞLU, Hüseyin UZUNOĞLU, Murat YILMAZ’ dır. Sonradan Mütevelli Heyeti Kararı ile alınacak üyelerle bu sayı arttırılabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

-Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri şunlardır:

1.Yönetim Kurulu üyelerini seçmek ve Denetmeni dışarıdan belirlemek, atamak, gerektiğinde değiştirmek.

2.Vakıf senedinde değişikliğe ve Vakfın sona ermesine karar vermek.
3. Vakıfla ilgili yönetmelikleri karara bağlamak.

 1. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp sunulan çalışma programı ve bütçe tasarısını görüşüp karara bağlamak.
 3. Yönetim Kurulunun her türlü faaliyeti ile bilanço ve gelir-gider hesaplarını ve bunlarla ilgili Denetmen raporlarını incelemek ve ibrası konusunda karar vermek.
 4. Vakıf çalışmalarının gerektirdiği komite ve komisyonları oluşturmak, bu komite ve komisyonların teşkili ile çalışma usulüne ilişkin hususları belirlemek, bu konuda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikleri kabul etmek.
 5. Yönetim Kurulunun Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin olarak hazırlayacağı uygulama yönetmeliklerini kabul etmek.
 6. Amaç ve faaliyetlerle ilgili diğer konular hakkında kararlar almak.
 7. Vakıf amaçlarına uygun tesisler meydana getirmek üzere yapılacak şartlı bağışları kabul etmek,
 8. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

 

YÖNETİM KURULU:

Madde 8- Yönetim Kurulu Vakfın idare ve icra organıdır.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE KARAR İLKELERİ:

Madde 9-  Yönetim Kurulu üç kişiden oluşur. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan, Başkan yardımcısı ve Sayman olmak üzere en az 3 kişiden oluşan bir kurul seçer. Başkan yardımcısı başkanın yokluğunda onun yetkilerini kullanır.Yönetim kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 10- Yönetim kurulu, vakfın idare, temsil ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. b) Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuatı hazırlar.
 3. c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. 
 9. i) Gerekli defterleri tutar, yıllık bütçeyi uygular. 
 10. j) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

DENETMEN

- Denetmen dışarıdan hizmet almak veya kendi içinden atamak kaydı ile 1’ kişidir. Mütevelli heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetmen, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verir. 

VEKİL TAYİNİ:

Madde 11- Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, görevlendirebilir, temsilci veya vekil tayin edebilir.

 

 

 

 

DENETİM :

Madde 12- Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünce denetlenir.

HUZUR HAKKI:

Madde 13- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 14- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 2. b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 15- Vakfın vergi muafiyeti için yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 16- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin(1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin(2/3) onayı ve yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesinin tescil kararı yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 17- Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin(2/3) onayı ve mahkeme kararı ile mümkündür. Vakfın sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevelli heyetçe belirlenecek benzer amaçlı vakfa ya da kuruluşa devredilir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

VAKFIN KURUCULARI

MADDE 18- Vakfın kurucuları aşağıdaki listede yer alan gerçek ve tüzel kişilerdir:

 1. VİTALEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ORGANLARIN TOPLANMASI VE İLK SEÇİMLERİ

GEÇİCİ MADDE 1-Mütevelli Heyeti, Vakfın tüzel kişilik kazanmasından itibaren en geç otuz gün içinde toplanarak görev bölümü yapar ve Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile denetmeni seçer.

Yönetim Kurulu birinci fıkrada öngörülen seçimleri izleyen en geç otuz gün içinde ilk toplantısını yaparak, Başkan Vekilini, Kâtip Üyeyi ve Saymanı seçer.

İLK MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİ

GEÇİCİ MADDE 2- Vakfın Mütevelli Heyeti Üyeleri;

 1. KAAN UZUNOĞLU
 2. HÜSEYİN UZUNOĞLU
 3. MURAT YILMAZ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

GEÇİCİ MADDE 3- Vakfın Yönetim Kurulu üyesi olarak

 1. KAAN UZUNOĞLU
 2. HÜSEYİN UZUNOĞLU
 3. MURAT YILMAZ

yetkilidir.

DENETMEN

GEÇİCİ MADDE 4- Vakfın ilk Denetim Kurulu Üyeleri olarak

ASİL ÜYELER:

1.HAMZA SARIÇİÇEK

YEDEK ÜYELER

 1.DENİZ DEMİR

Seçilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri münferiden hareket etmek üzere 23090642714 T.C.kimlik numaralı Av.BİLAL BOZKURT ve 33472900042 T.C. kimlik numaralı ALİ CAN KOYUNCU yetkili kılınmıştır.