• Bizi Takip Edin:

Gönüllü Aydınlatma Metni


VİTALEN VAKFI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

Gönüllü AYDINLATMA METNİ

VİTALEN VAKFI, ülkemizde ve uluslararası alanda çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin uygulanarak, yararlı bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla eğitim bursu vermekte olup, bursiyerlerin kişisel verilerinin gizliliğine ve güvenliğine önem vermektedir. Veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır. Kanun kapsamında VİTALEN VAKFI, veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

VİTALEN VAKFI, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 

VİTALEN VAKFI, kişisel verileri özellikle yazılı sözleşme, e-posta, fiziken evrak teslimi, web sitesi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

İşlenen Kişisel Veri

Hukuki Sebep

İşleme Amaçları

Kimlik

Ad Soyadı, Doğum Tarihi

·  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

·  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  Faaliyetin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·  Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

İletişim

Telefon Numarası, E-posta Adresi, Yaşadığı İl ve İlçe Bilgileri

Mesleki Deneyim

Yabancı Dil Bilgisi

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

A.     Yurtiçine Aktarım

VİTALEN VAKFI, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

 • Faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
 • Hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler.

B.      Yurtdışına Aktarım

VİTALEN VAKFI, 6698 sayılı Kanuna uygun olarak işlediği Gönüllü kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

1.       İlgili Kişinin Hakları

VİTALEN VAKFI tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, Kanunun 11. maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile 1147. cadde 12/17 Yenimahalle Ankara Macunköy Trafo Merkezi Karşısı, 06370 Yenimahalle/Ankara adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca  [email protected] e-posta adresi veya (0312) 385 99 55 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip VİTALEN VAKFI 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde VİTALEN VAKFI;, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep edebilir.

VİTALEN VAKFI; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

SONUÇ

VİTALEN VAKFI tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek VİTALEN VAKFI tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

VİTALEN VAKFI, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.